ComZone Today:

  관리자

  AS업체안내

  E-mail  

 Site Map  

 

원격 A/S 안내   

원격 PC 서비스   

 

 

농협

010-3367-4442-08

------------------

예금주 : 유윤자

 

 

 

 

 

 

  Home > 제품소개 > 원격PC서비스 이용안내

 

 

 

  원격서비스를 받기전에 전화통화를 하시고 준비하세요.

원격 접속 주소는 "9374442" 입니다

 

원격서비스 신청 : 032-937-4442,  010-3367-4442

 

 

 

 

 

HOME |  회사소개 |  제품소개 |  고객지원 |  원격서비스 |  A/S신청 | 네트워크 |  유지보수 | Site Map | 위로